Navigácia

Mapa

Streda 3. 3. 2021

Novinky

 • Na základe epidemiologickej situácie sa škola od zajtra 2.3.2021 neotvorí. Zajtra pedagogickí asistenti rozdajú žiakom pracovné listy na dva týždne. Pracovné listy, ktoré dostali pred prázdninami sa budú zberať spolu až po vypracovaní nových pracovných listov. Prajem veľa zdravia.

 • V pondelok 1.3.2021 bude vyučovanie prebiehať online. Či sa škola otvorí od utorka a akou formou bude vyučovanie prebiehať, sa rozhodne na základe výsledkov antigénového testovania a odporúčania hygienika. Prajem veľa zdravia.

 • Oznamujeme rodičom žiakov našej školy, že v sobotu 6.2.2021 bude v škole na Poštárke otvorené odberné testovacie miesto pre rodičov žiakov našej školy. Upozorňujeme, že na vstup žiaka do školy, je potrebný negatívny antigénový test a podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Prajeme veľa zdravia.

 • Pekný deň!

  Na základe odporúčania regionálneho hygienika a rozhodnutia zriaďovateľa školy, bude škola zatvorená na ďalšie dva týždne - do 1.novembra 2020. Vyučovanie bude naďalej prebiehať dištančným spôsobom podľa pokynov vyučujúceho učiteľa. Prosíme rodičov a žiakov, aby svedomito plnili zadané pokyny k výučbe.

 • Vidieť zblízka myšiaka, výra, krkavca či kondora? Dnes naša škola zažila výnimočnú návštevu - sokoliara z Košíc. V areáli našej školy sa sokoliar snažil priblížiť deťom krásu dravcov, ich spôsob života, krásu letu a ich lovecké nadanie. Žiaci boli unesení rýchlosťou sokola rároha, z veľkej výšky vracajúceho sa k sokoliarovi, či poslušnými príletmi tesne nad hlavami žiakov. Odvážni žiaci sa nebáli navliecť si rukavicu a vyskúšať si prácu sokoliara. Deťom sa tento nevšedný deň páčil. Tešíme sa, kedy nás sokoliar opäť navštívi.

 • Výzva na voľby členov Rady školy
  ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ bl. Zefyrína Poštárka 120A, 085 01 Bardejov

  v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods.3 vyhlášky
  Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov
  školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje

  VÝZVU

  na voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína Poštárka 120A, 085 01 Bardejov
  Rada školy má 11 členov v zložení:
  - 2 zvolený zástupca pedagogických zamestnancov,
  - 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
  - 4 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,
  - 4 delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa.
  Kandidátov do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov školy a rodičov
  detí môže navrhnúť ktokoľvek z oprávnených rodičov riaditeľovi školy do termínu konania volieb.
  Voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľ školy, ktorý určí miesto, termín a čas konania volieb pre
  jednotlivé skupiny volených zástupcov.

  V Bratislave, dňa 03.09.2020.

 • V stredu 2.septembra 2020 sa začína nový školský rok. Prosíme rodičov o dodržiavanie pokynov a hygienických opatrení:

  -Škola bude pre rodičov a a žiakov otvorená o 8.00 h. Hromadné otvorenie školského roka nebude

  -Vstupovať sa bude len cez malú vstupnú bánu s rúškom, kde prebehne meranie teploty a dezinfekcia rúk.

  -Žiak prichádza v sprievode zákonného zástupcu, ktorý musí podpísať vyhlásenie a vyplniť dotazník.

  -Následne dostane zákonný zástupca písomné pokyny od triedneho učiteľa a žiak odchádza do triedy.

 • Od pondelka 1.júna 2020 sa opäť otvorí škola. Na základe usmernení ministerstva školstva a hygienických opatrení, rodičov, ktorí oznámili, že ich dieťa nastúpi od pondelka do školy, prosím rodičov o dodržanie týchto pokynov:

  -Škola bude pre žiakov otvorená od 7.45 h

  -Žiak prichádza v sprievode zákonného zástupcu, ktorý musí podpísať vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  -Vstupovať sa bude výlučne cez malú vstupnú bránu s rúškom, kde prebehne dezinfekcia rúk a zákonný zástupca odovzdá vyhlásenie. Zákonný zástupca do budovy školy nevstupuje.

 • Na základe usmernenia ministerstva školstva SR a ŠPÚ k hodnoteniu žiakov, riaditeľ školy oznamuje rodičom a žiakom školy:

  1.Všetky výchovy na prvom a druhom stupni základnej školy a predmety Anglický jazyk, Občianska náuka, Technika, Informatika, Katolícke náboženstvo nebudú v tomto polroku hodnotené.

  2.Všetky ostatné predmety budú na prvom a druhom stupni základnej školy hodnotené slovne.

 • Od 16.03.2020 je ZŠ s MŠ bl.Zefyrína zatvorená minimálne na dva týždne na základe vyhlásenia karantény z dôvodu šírenia koronavírusu.

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína
  Poštárka 120A, Bardejov
 • +421 54 472 24 67

Fotogaléria