Navigácia

Projekty

Projekty

http://zspostarka.wbl.sk/dig_stur.jpeg

Spolu múdrejší „3“

Už po tretíkrát sa naša škola zapojila do projektu Spolu múdrejší „3“, ktorý realizujeme na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, financovaný Európskou úniou z podpory Plánu obnovy. Tento rok sme využili možnosť Individuálneho doučovania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Projekt bude prebiehať v termíne od 1. februára do 31. mája 2022, do doučovania sa zapojilo 11 pedagogických zamestnancov. Veríme, že týmto individuálnym prístupom budem môcť byť viac nápomocní našim žiakom.

   

 

Kompenzácia poplatku za ŠKD

Naša škola sa zapojila aj výzvy „Kompenzácia poplatku za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia“. Túto výzvu predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý je financovaný Európskou úniou z Plánu obnovy. Momentálne sme zapojení do prvého kola, ktoré sa bude realizovať v čase od 1.2.2022 do 30.6.2022, druhé kolo výzvy je naplánované v školskom roku 2022/2023.

 

Pomocný vychovávateľ v MŠ

Keďže naša škola nesie názov- Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína, využili sme možnosť zapojiť sa do projektu pre materské školy.  Celý názov teda znie: Pomocný vychovávateľ v materskej škole. Cieľom projektu je podpora materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti. Pomocou tejto výzvy bude môcť od septembra 2022 zamestnať jedného pomocného vychovávateľa.  

 

Spolu múdrejší 2

Na základe výzvy z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme sa zapojili do projektu „Spolu múdrejší 2“.  Do projektu sa zapojilo 9 pedagogických zamestnancov a 45 žiakov prvého stupňa. Doučovanie bude prebiehať v popoludňajších hodinách od októbra do decembra 2021. Keďže naša škola sa už zapojila do projektu „Spolu múdrejší“, videli sme zmysel a hlavne potrebu zareagovať aj na túto výzvu a možnosť. Veríme, že žiakom takéto individuálne doučovanie a prístup môže napomôcť k lepšiemu vzdelávaniu.

 

PLAGaTIK.docx

 

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Škole je aktuálne zapojená do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Trvanie projektu: 1.3.2021 – 31.8.2022

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.  Jeho poskytovateľ a realizátor je Metodicko-pedagogické centrum  Bratislava.

www.minedu.gov.sk                    www.esf.gov.sk

       

POP_II-Plagat.pdf

 

Spolu múdrejší

V rámci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej

republiky  sme zapojení do rozvojového projektu „Spolu múdrejší“.

Trvanie projektu: 1.4.2021 – 31.5.2021

Cieľom projektu je prostredníctvom doučovania vytvoriť naším žiakom podmienky na zlepšenie vedomostí a zručností v poobedňajších hodinách.

 

Moderné inkluzívne vzdelávanie

 

Na našej škole sa realizoval dopytovo-orientovaný projekt Moderné inkluzívne vzdelávanie.

Trvanie projektu: 1.3.2018 – 28.2.2021

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Jeho poskytovateľom bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

www.minedu.gov.sk                    www.esf.gov.sk

      

 

Moderné inkluzívne vzdelávanie

 

Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, Operačný program – Ľudské zdroje

Doba začatia: marec 2018

Dátum ukončenia: projekt trvá

ITMS kód projektu: 312011J474

V rámci projektu zamestnávame 1 sociálneho pedagóga a dvoch pedagogických asistentov na 50% úväzok. Náplň práce sociálneho pedagóga je mapovanie a prevencia sociálno – patologických javov v škole a sprostredkovanie doučovania žiakom, ktorí to potrebujú. Náplň práce pedagogických asistentov je bezprostredná spolupráca s vyučujúcim v triedach podľa vytvoreného rozvrhu s cieľom uľahčiť adaptáciu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na školské prostredie.

 

 

 

Vybrané slová nás bavia

realizovaný 2010/2011

 

 

 

Realizáciou projektu mohli žiaci zažiť výučbu vybraných slov zaujímavejšou formou. Počas vyvodzovania jednotlivých obojakých spoluhlások bol vytvorený nástenný obraz, ktorý svojimi časťami predstavuje vybrané slova po všetkých siedmych obojakých spoluhláskach. Pri každej spoluhláske boli vyrobené aj manipulačné pomôcky pre ľahšie zapamätanie a precvičenie učiva. Dôležitou súčasťou výučby bolo vytvorenie rozprávkovej knihy pozostávajúcej so siedmich  príbehov o rómskej dievčine, ktorej žiaci dali meno Alenka. Príbehy boli zamerané  vždy na jednu  z obojakých spoluhlások a vybrané slová píšuce sa po nej. Projekt podporila Nadácia Orange v programe Školy pre budúcnosť.

 

 

Pomôž učiteľovi – pomôžeš žiakovi

realizovaný 2010/2011

 

 

Projekt bol určený najmä pre učiteľov a zameraný na získavanie poznatkov v oblasti porúch učenia. V rámci projektu sa uskutočnilo päť prednášok na témy – Dyslexia, Dysgrafia, Nesústredené a nepokojné dieťa, Reedukácia dysortografie a Reedukácia percepčno-kognitívnych funkcií. Na prednáškach sa zúčastnili učitelia základnej školy a pedagogickí asistenti. Každú tému prednášajúca spracovala v teoretickej rovine, na základe čoho sme mohli vydať brožúry pre frekventantov pripravila zoznam pomôcok alebo pracovných listov. Počas stretnutí teoretické poznatky učitelia prenášali do praktickej podoby vo forme výroby manipulačných pomôcok alebo vlastných pracovných listov. Učitelia a asistenti pracovali v skupinách, čím bolo vyrobené viacero druhov pomôcok s rôznym zameraním. Tento projekt sa mohol zrealizovať na základe podpory Nadácie SOCIA - ING Šanca pre deti.

 

 

Deň otvorených detí / realizovaný 29.1. 2008 /


Cieľom tohto projektu bolo ukázať širokej verejnosti priestory a činnosť školy. Projekt obsahoval niekoľko etáp v prvej boli zaradené prehliadka  priestorov školy , predaj výrobkov deti a zamestnancov našej školy. Medzitým  bolo vsunuté divadielko pre deti ,ktoré navštívili našu školu.Možeme konštatovať , že divadielko malo veľkú úspešnosť. Nechýbalo ani malé občerstvenie. Pre romske rodiny bol pripravený malý fotoateliér  a  burza šatsva. Pre mladých nechýbala  ani športová trojhodinka. Veľmi úspešná bola aj burza šatsva pre matky , kde si mohli zakúpiť aj zachovalé šatsvo pre deti. Do druhej etapy sme zaradili aukciu, na ktorej bolo dosť mladých ľudí a veľmi zabavne sa zapajali do celého procesu aukcie.

V rámci celkovej zbierky sme vyzbierali dosť finančných prostriedkov, za ktoré sme konečne zakúpili material a zhotovili postielky do našej školky a dokonca bol zakúpený mäsový mlynček do el. robota v našej školskej kuchyne.

 

 

Benefičný koncert  / realizovaný 02.05.2009 -  16.05.2009 za podpory nadácie SPP/

 

Cieľom tohto projektu bolo  umožniť zviditeľniť našu školu, naším žiakom , odprezentovať činnosť našej školy, zapojiť  do získavania  financií aj romskych rodičov a tým  získať finančnú podporu na zlepšenie činnosti školy. Projekt bol realizovaný  v priestoroch našej školy a v priestoroch centra voľného času.V tomto koncerte sa predstvovili  vystúpenim  žiaci  našej základnej školy pod názvom  Čhavore amaro baripen (deti naša radosť).Počas predstavení  sa uskutočnili aj predaje  spomienkových predmetov ale aj minibazár obnoseného šatsva pre romske matky .

Projekt prebehol velmi úspešne a za vyzbierané peniaze boli zakupene materialy pre zhotovenia stolov pre počítačové učebne.

 

 

 

Digitálni Štúrovci  / realizovaný v roku 2006 /

Projekt „Digitálni Štúrovci na školách – Kurzy ECDL, Angličtiny, Nemčiny v počítačovej učebni školy“ bol vypracovaný na základe  výzvy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR , ktoré poskytlo finančné prostriedky na jeho spolufinancovanie. Projekt je zameraný na realizáciu e-learningových kurzov ECDL, angličtiny a nemčiny v počítačovej učebni školy. 

Cieľom tohto projektu je využitie počítačových učební na školách v prospech širšej verejnosti. Zabezpečenie vybavenia kvalitným multimediálnym softvérom by malo prispieť k zvýšeniu vzdelanosti v oblasti jazykových znalostí a počítačových zručností špecifických skupín obyvateľstva, ktoré takúto možnosť inak nemajú. Prevádzkovanie týchto počítačových miestností bude zabezpečené vyškolením zodpovedných pracovníkov s možnosťou využitia informačného portálu a call-centra v prípade potreby.

 

 

 

Takýmto spôsobom sa vzdelávacie aktivity v oblasti jazykových znalostí a počítačových zručností sprístupnia tým, ktorí to naozaj potrebujú. Prispeje sa tak k zvýšeniu ich šancí uplatniť sa na trhu práce a pripravenosti na život v informačnej a vedomostnej spoločnosti. Vybavené počítačové miestnosti budú k dispozícii nielen žiakom a pedagógom, ale najmä všetkým tým, ktorí sa potrebujú alebo majú záujem ďalej profesionálne rozvíjať.

Primárnou cieľovou skupinou je lokálna komunita (napr. ženy v domácnosti, rodičia žiakov a študentov, dlhodobo nezamestnaní, vidiecke obyvateľstvo, zdravotne postihnutí občania a seniori), sekundárnou sú žiaci a učitelia Vašej školy.

 

 

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína
    Poštárka 120A, Bardejov
  • +421 54 472 24 67

Fotogaléria