Navigácia

Správa

Správa 2020/2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021

 

Základné identifikačné údaje o škole

 

 1. Názov : Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína
 2. Adresa : Poštárka 120 A,08501 Bardejov
 3. Tel. číslo: 054/4722467
 4. Webová a elektronická adresa školy: www.postarka.edupage.sk, zspostarka@gmail.com
 5. Zriaďovateľ : Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia

                           Miletičova 7

                            Bratislava

                            IČO: 00586421

 1. Riaditeľ školy : Mgr. Peter Varga SDB
 2. Zástupca riaditeľa pre ZŠ: Mgr. Dana Šestáková
 3. Zástupca riaditeľa školy pre MŠ: Mgr. Viera Rusiňáková
 4. Vedúci MZ a PK: 
  • pre MŠ: Mgr. Katarína Reviľaková
  • pre 0.-2. roč. ZŠ: Mgr. Iveta Majirská
  • pre 3.-4. roč. ZŠ: PaedDr. Božena Bilá
  • pre ŠKD: Bc. Ľudmila Kocúrová
 5. Vedúca ŠKD: Bc. Ľudmila Kocúrová
 6. Rada školy :Pri škole pracuje RŠ od 17.09.2008. Má 11 členov. Dvaja členovia za pedagogických zamestnancov, jeden člen za nepedagogických zamestnancov, štyria členovia sú z radov rodičov a štyria členovia sú delegovaní za zriaďovateľa:

-    predseda : Mgr. Viliam Riško, SDB

-    členovia : Mgr. Marián Ondriaš, SDB, Vlasta Škorupová, Silvia Kvočková, Jaroslav Terpitko, Žaneta Miková, Miroslava Dreveňáková, Lenka Dreveňáková, Martina Šiváková, Mgr. Jozef Sivek, SDB, Mgr. Milan Ballo , SDB.

Údaje o počte žiakov základnej školy  vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími potrebami a údaje o počte detí v školskom zariadení

 

 

ZŠ s MŠ bl. Zefyrína poskytovala žiakom predprimárne vzdelávanie, primárne vzdelávanie.

 

Počet tried: 13, z toho 4 triedy MŠ

 

Počet žiakov :

ZŠ – 181 (z toho 9 v Anglicku):

MŠ:                 77 (4 triedy)

ŠKD:              75 ( 3 oddelenia po 25 žiakov) 

   

Zapísaní do 1. ročníka:      22 žiakov

Zaradení do 0. ročníka:    20 žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

0.ročník     

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Počet žiakov

20

18

35

31

38

Vyšetrení žiaci

0

0

0

0

0

 

-V školskom roku 2020/2021, na základe výsledkov a odporúčania z psychologického, resp. špeciálno-pedagogického vyšetrenia, sme evidovali 0 žiakov ako individuálne integrovaných  Títo žiaci boli riadne začlenení v bežných triedach, vzdelávaní a hodnotení podľa vypracovaných individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov v predmetoch Slovenský jazyk, Anglický jazyk a Matematika.

 

- na špeciálnu školu odchádza 5 žiakov z 2. až 4. ročníka so súhlasom rodičov

 

 MŠ

 Cieľom materskej školy bolo dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť a pripraviť deti na úspešný vstup do ZŠ. t.j. vytrénovať predškolákov v samoobslužných činnostiach, hygienických a stravovacích návykoch, zlepšiť ich komunikáciu v slovenskom jazyku a rozšíriť slovnú zásobu.

 

 ŠKD

Činnosť ŠKD zahŕňala tri zložky: relaxačnú – oddychovú, prípravu na vyučovanie (domáce úlohy, precvičovanie čítania, písania a riešenie úloh z matematiky), záujmovú (maľovanie, strihanie, lepenie, skladanie, výzdoba interiéru školy.)   

                            

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy:

 

 Materská škola:

Učiteľky : 6 - kvalifikované

Pedagogické asistentky: 4 - kvalifikované

 

Základná škola:

Učitelia: 14, 9 s vysokoškolským vzdelaním pre I. stupeň ZŠ, 2 učitelia náboženstva s vysokoškolským vzdelaním pre I. stupeň a II. stupeň, 1 učiteľka pre Hudobnú výchovu a 1 učiteľ Informatiky.(nekvalifikovane), 1 učiteľka Anglického jazyka

1 špeciálny pedagóg

1 sociálny pedagóg

          Pedagogickí asistenti: 3 asistenti –  všetci kvalifikovaní

 

Školský klub detí:

Vychovávatelia : 3 vychovávateľky

 Pedagogickí asistenti : 1 kvalifikovaná asistentka

Nepedagogickí zamestnanci :

Školská jedáleň: 2 kuchárky

Úsek hospodársky: ekonómka

Upratovačky : 2 v ZŠ a 1 v MŠ

Školník, údržbár, kurič a správca objektov: 1

 

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov:

Adaptačné vzdelávanie: Bc. Kristína Reviľáková

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov:

 

V školskom roku 2020/2021 prospelo 131 žiakov. Neprospeli 2 žiaci. Komisionálne skúšky absolvovali: 0

Nehodnotení žiaci: 9 žiakov (Anglicko)

Podľa odporúčania MŠ SR sme tento rok pristúpili ku kombinovanému slovnému a číselnému hodnoteniu žiakov, preto nepredkladám priemery žiakov zo všetkých predmetov.

 

Všetky výchovy na prvom a druhom stupni základnej školy a predmety Anglický jazyk, Občianska náuka, Technika, Informatika, Katolícke náboženstvo neboli v druhom polroku hodnotené

 

Mnohých žiakov bolo veľmi problematické ohodnotiť, pretože sa vôbec nezapájali do vyučovania cez internet a ani neboli ochotní vypracovať pracovné listy, ktoré im pripravili a distribuovali ich učitelia.

 

 

        Dochádzka

 

-vymeškané hodiny: spolu – 8703, ospr.-8301, neosp.-402

 

Dochádzka sa nedá porovnať s minulým rokom, pretože škola bola opakovane zatvorená  na základe odporúčaní epidemoléga z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  Bardejov a metského krízového štábu a to  v októbri 2020 a od 7. 1. 2021 do 12.4. 2021.

 

       Správanie:

 

   V duchu don Boscovho preventívneho systému vedieme žiakov ku žiaducemu správaniu stálou asistenciou tak pri vyučovacom procese, ako aj počas prestávok.

Výchovné opatrenia, ktoré boli udelené žiakom v šk. roku 2020/2021:

 

 

    1. polrok

pochvala

napomenutie triednym. uč.

pokarhanie triednym. uč.

pokarhanie riaditeľom

znížená známka zo správania

0

0

3

0

0

 

 

 

 

    1. polrok

pochvala

napomenutie triednym. uč.

pokarhanie triednym. uč.

pokarhanie riaditeľom

znížená známka zo správania

3

0

18

6

3

 

 

 

 

 

   Krúžková činnosť:

 

  Tento školský rok sme pri našej škole otvorili centrum voľného času. Bohužiaľ epidemiologická situácia nedovolila otvoriť ani jeden krúžok. Zoznam krúžkov, ktoré mali byť otvorené na našej škole v školskom roku 2020/2021:

 

 

Názov krúžku

počet žiakov

Učiteľ

1

Angličtina hrou

13

Božena Bilá

2

Hravé čítanie

12

Iveta Majirská

3

Hravé učenie

16

Dana Janteková

4

Chutne a zdravo

13

Jana Šamková

5

Krúžok loptových hier - dievčatá

16

Monika Šlampiaková

6

Krúžok loptových hier - chlapci

24

Ján Kýpeť

7

Šikovníček

18

Petra Glittová

8

Športovo - pohybové hry

18

Marek Lacko

9

Tvorivá dielňa

12

Dana Matejová

10

Z každého rožka troška

13

Oľga Petová

11

Z rozprávky do rozprávky

16

Anna Kolcunová

 

Spolu

171

žiakov

       
       

 

 

   Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:

 

 

Činnosť školy silno ovplyvnila pandémia Covidu-19 a tak nebolo možné z veľkej časti naplniť  plán práce, ktorý bol schválený na pedagogickej porade na začiatku šk. roka. Jednotlivé aktivity, ktoré ďalej uvádzame, boli zamerané na: duchovné, športové a vzdelávacie aktivity, protidrogovú a antidiskriminačnú prevenciu, výchovu k zdravému životnému štýlu, rozvoj kultúrneho cítenia a prežívanie sviatkov.

 

Duchovné aktivity: školské sv. omše, sv. ruženec, modlitby za duše v očistci, akcia „Milión detí sa modlí ruženec“

Športové aktivity:.

Rozvoj kultúrneho cítenia: divadielko v telocvični,

Protidrogová prevencia: beseda s policajtmi,

Výchovu k zdravému životnému štýlu:

Prežívanie sviatkov: Sv. Mikuláš, pečenie oblátok, O všetkých aktivitách sú správy na webe školy.

Pre zamestnancov školy boli organizované tieto akcie:

 • Spoločný vianočný obed všetkých zamestnancov v hoteli Bardejov
 • Duchovné cvičenia pre zamestnancov v Dome mamy Margity na Drienici
 • Koncoročná opekačka

 

 

Súťaže a výsledky našej školy:

 

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

 

 

Činnosť predmetových komisií a metodických združení:

V oblasti riadenia školy boli nápomocné predmetové komisie 2.stupňa a metodické združenia 0. – 4. ročníka.

Predmetové komisie  a metodické združenia boli vo svojej činnosti obmedzené pandemickými opatreniami a tak sa nemohli stretávať prezenčne a počas roka plnili svoju organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a odborno-metodickú funkciu.

V prílohe tejto správy sú správy za jednotlivé PK a MZ a ich činnosti počas zatvorenia školy.

 

 

Základné dokumenty pre školský rok boli:

 

 

 1. Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2020/2021 a všeobecne záväzné právne normy a predpisy MŠ SR
 2. Inovovaný štátny vzdelávací program pre 0. – 4. ročník
 3. Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie
 4. Školské vzdelávacie programy pre ISCED1.
 5. Učebný plán s učebnými osnovami pre nultý ročník ZŠ.
 6. Školský výchovný program pre ŠKD
 7. Deklarácia práv dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa
 8. Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu v ZŠ a SŠ
 9. Národný program boja proti drogám
 10. Koncepcia environmentálnej výchovy v školách
 11. Smernice, nariadenia, pokyny a odporúčania MŠ SR a KŠU
 12. Smernice, nariadenia, pokyny a odporúčania MŠ SR počas zatvorenia škôl

 

 

 Informácia o projektoch, do ktorých bola škola zapojená:

 

       1. Pokračujeme v environmentálnom projekte „Naša záhrada“ zameranom na úpravu okolia školy a obrábanie školských políčok.
       2. Pokračujeme v projekte „Moderné inkluzívne vzdelávanie“, v rámci výzvy MŠVVaŠ SR: „V základnej škole úspešnejší“, ktorý zabezpečuje doučovanie žiakov a asistenciu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
       3. Zapojili sme sa do projektu“ múdre hranie“ pre MŠ, cez ktorý sa nakúpili pomôcky pre MŠ
       4. Zapojili sme sa do projektu doučovania „ Spolu múdrejší“
       5. V rámci podpory zdravia detí je škola už dlhodobo zapojená do projektov:
 • Školské ovocie
 • Mliečny program                               6.Zapojili sme sa do saleziánskeho projektu „Tehlička pre Jakutsko

 

 

 

 

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY

 

Zasadnutia pedagogickej rady sa uskutočnili 4x s nasledovným obsahom:

 

 

September:

- prerokovanie a schválenie Plánu práce na  školský rok 2019/20

                              

November:

-  hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.štvrťrok šk. r. 2019/20

-

 

Január:

- klasifikačná porada za 1.polrok šk. r. 2020/21 bola presunutá na február

 

Apríl:

Porada sa neuskutočnila z dôvodu zatvorenia škôl

 

Jún:

  - príprava ukončenia šk. roka

   - hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a plánu práce školy za šk.r.2020/21, najmä počas zatvorenia škôl (skúsenosti vyučovania cez internet a tlačené materiály)

 

 

Pracovné porady sa uskutočnili každý mesiac. (okrem mesiacov, kedy bola škola zatvorená október, január- apríl)

Hospitačná činnosť bola vykonaná pri dennej kontrole vyučovania cez facebook z domu.

 

Spolupráca školy s rodičmi:

 

Pretože bol vyhlásený zákaz združovania sa, mohli sme mať tento šk. rok len jedno rodičovské združenie na začiatku školského roka, kde sa rodičia dozvedeli základné informácie o zmenách a tiež sa zvolili nový členovia do rady školy.

Vďaka zatvoreniu školy a vyučovaniu cez internet a tlačené materiály, boli niektorí rodičia viac vtiahnutí do vyučovacieho procesu. Väčšina ale bohužiaľ nejavila záujem o vzdelávanie svojich detí.

 

 Priestorové podmienky a materiálové zabezpečenie

 

 Škola v súčasnosti sídli v dvoch budovách. Sú vlastníctvom zriaďovateľa – Saleziáni Don Bosca, Slovenská provincia. Materiálno – technické vybavenie školy sa tento rok zlepšilo. Vďaka dotácii na informatizáciu a z ušetrených peňazí škola zakúpila 14 nových notebookov pre učiteľov a tiež sa v IT učebni zakúpil nový  cloud- PC systém,  Cez letné prázdniny boli prerobený a zväčšené dve triedy v škole. 

 

 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou.

 

V tomto školskom roku na našej škole nebola vykonaná školská inšpekcia.

 

 

 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu:

   

Výchovno-vzdelávacia  činnosť ZŠ je zabezpečená prostredníctvo normatívu zo štátneho rozpočtu. Financovanie MŠ, CVČ, ŠKD a ŠJ cez podielové dane od mesta Bardejov Finančné prostriedky získané prostredníctvom normatívu zo štátneho rozpočtu aj finančné prostriedky získané od mesta Bardejov sa použili na platy, odmeny, ale aj na drobné opravy budovy, dopĺňanie inventáru o učebné pomôcky do MŠ, ŠJ, CVČ, ŠKD a  ZŠ.

CVČ ešte aj pre chybu odovzdania výkazu bolo financované len z PSK. Z mesta Bardejov dotácia začala prichádzať od júla 2021.

Prostriedky získané prostredníctvom vzdelávacích poukazov sa použili na odmeňovanie zamestnancov zabezpečujúcich krúžkovú činnosť a sčasti aj na zakúpenie materiálu pre činnosť krúžkov.

 

 

Prehľad čerpania finančných prostriedkov – MŠ

 

 

 

2020

 

 

Príjrem

 

mesto

242 746

VZP

240,9

režia MŠ

371,4

UPSVR

22 852,64

 

         266 210,94.

   

výdaj

 

mzdy,odv.

234 308,40

materiál

11 807,81

služby

17 555,00

energie

2 518,24

banka

29,00

 

266 218,45

   
   
   
   

rozdiel -7,51€

   

 

 

Prehľad čerpania finančných prostriedkov – ZŠ

 

 

2020

 

 

Prijem

 

Norm

467 172,00

Strava HN

9 604,08

škol.pom-HN

415

asistenti

11 750,00

Vzpouk.

4 124,10

škola v prírode

0,00

Tržby (obedy)+réžia

6 215,57

učebnice

4 066,20

odmena učitelia ZŠ

2 559,00

5r.deti

6 095,00

ĽZ-projekt

29 627,72

Proitiep.opatr., COVID pomôcky/2800+650

3 450,00

UP-cesta na trh práce

9 056,60

Dištančné vzdelávanie

2 000,00

Norm.2019

883,20

nev.príspevky 2019

7 427,78

Prispevky do r. 2021

-9 408,29

NORMAT/prenos do r.2021

-17 572,32

 

537 465,64

   
   

Výdaj

 

mzdy,odvody

454 172,03

mzdy,odvody,ĽZ, UPSVR

 

materiál s potravinami

46 318,43

služby

28 415,52

poplatky mesto BJ

369,60

energie

7 805,95

banka

376,60

 

 

 

537 458,13

   
   
   

Príjem ZŠ  + MŠ

803 676,58

Výdaj ZŠ + MŠ

803 676,58

   
   

 

 SWOT - analýza vzhľadom na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a vzhľadom na základné priority školy, ktorými sú:

  • Fyzický a duševný rozvoj žiakov
  • Podpora interetnického a interkultúrneho dialógu
  • Podpora saleziánskeho ducha školy

   

 

POZITÍVNE ČINITELE

                                                                                                                      

Športová činnosť žiakov

Kvalitné vybavenie školy učebnými pomôckami

Dobré výsledky pri práci s talentami

Dobrá predškolská príprava žiakov

Široká ponuka záujmovej činnosti

Vzdelávacie aktivity pre žiakov (exkurzie, prednášky...)

Rozvíjanie čitateľskej a predčitateľskej gramotnosti

Starostlivosť o žiakov so ŠVVP

Rozvíjanie kultúrneho cítenia žiakov – spev, tanec, divadlo

Podpora zdravého životného štýlu

Duchovné aktivity pre žiakov

Škola rodinného typu

Poobedňajšie doučovanie  ako podpora tých najlepších žiakov

Samostatne tvoriví učitelia

Duchovné aktivity pre žiakov a zamestnancov

Dobrá spolupráca s políciou, sociálnou kuratelou a okresným súdom

Tradícia organizovania rôznych podujatí ...

Práca so žiakmi v oratku a mimoškolská činnosť

Aktívna práca s interaktívnou tabuľou vo vyučovacom procese

Počítačová gramotnosť učiteľov

Emotívna naviazanosť pracovníkov na tradíciu školy

Dosahované výchovno-vzdelávacie výsledky

Dobre fungujúci ŠKD

Zapájanie sa do projektov podporujúcich a modernizujúcich školu

Otvorenie Centra voľného času.

Možnosť získavať mimorozpočtové zdroje pre školu

Vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov

 

                                                              

 

NEGATÍVNE  ČINITELE

 

 

                                                                                                                      

Rečová bariéra, slabá slovná zásoba žiakov

Slabé socio-ekonomické a kultúrne zázemie žiakov

Nezáujem rodičov o vzdelanie ich detí

Zneužívanie lekárskych potvrdení na ospravedlnenie dochádzky

Skreslená predstava väčšiny rodičov o práci učiteľov

Vzájomné predsudky medzi národnostnou menšinou a majoritou

záškoláctvo

Nevychovanosť žiakov

Absencia žiakov v škole z dôvodu ochorenia

Vývinové poruchy žiakov a poruchy učenia

Demografický vývoj

Neúspešnosť našich žiakov v ďalšom vzdelávaní

Nevýhodná – okrajová poloha školy

Nedostatočné finančné a spoločenské ocenenie učiteľa

Znižovanie nárokov na žiakov

Zlá pracovná klíma

 

 

 

Cieľ, ktorý si určila škola v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2020/21:

 

 

V školskom roku 2020/21 sme sa predovšetkým snažili plniť základné požiadavky Zriaďovateľa, ktorými boli:

1.    zlepšovať kvalitu výučby na 1.stupni ZŠ a pokúsiť sa dohnať zameškané počas zatvorenia škôl v prvej vlne pandémie.

2.   vytvárať predpoklady pre dobrú spoluprácu s rodinami žiakov

3.   budovať rodinného ducha podľa charizmy dona Bosca v prostredí školy

 1. rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov vo vyučovaní slovenského jazyka a ostatných predmetov a predčitateľskej gramotnosti v rámci MŠ.
 2. Zabezpečiť dodržiavanie vnútorného poriadku školy, učebných osnov a tematických plánov.
 3. Zabezpečiť dobrú predškolskú prípravu detí už od 4 rokov.

 

 

Vyhodnotenie plnenia stanovených cieľov v školskom roku 2018/2019:

 

1. Zvýšovať kvalitu vzdelávania a dobehnúť zameškané:

 

Tento cieľ sa nám bohužiaľ nepodarilo naplniť. Tento školský rok druhá vlna pandémia ochromila vyučovanie s ešte väčšou silou než minulý šk. rok. Škola bola zatvorená v októbri a potom od Januára do polky apríla. V mesiacoch máj a jún sme sa zapojili do projektu doučovania a každý deň žiaci ostávali po vyučovaní v škole , ale času bolo príliš málo, než aby sa mohlo dobehnúť zameškané. 

Žiaci najmä z nižších ročníkov aj pre veľmi slabé zapájanie sa do dištančného vzdelávania majú veľmi veľké medzery. Preto bolo potrebné po návrate do školy upraviť plány vzdelávania a pokúsiť sa dobehnúť zameškané. V tomto sa bude musieť pokračovať aj v novom školskom roku.

Problém je   jazyková a sociálno-kultúrna bariéra. Rodičia často nevedia a nechcú pomáhať deťom pri učení, k tomu sa pridružuje zlé technické vybavenie a slabí PC gramotnosť rodičov.

2. Spolupráca s rodičmi bola tento školský rok rozvíjaná hlavne individuálne. Dištančné vyučovanie, ktoré prenieslo veľkú váhu pri vzdelávaní žiakov na rodičov ukázalo ich nepripravenosť, nezáujem a veľmi slabú podporu. Situácia nám umožnila zorganizovať len jedno stretnutie s rodičmi a problémy sa ukazovali aj pri zneužívaní rozšírenej možnosti ospravedlniť neprítomnosť žiaka v škole na vyučovaní až na 5 vyučovacích dní, bez nutnosti potvrdenia od lekára. Rozvíjanie spolupráce školy s rodičmi ostáva veľkou výzvou pre školu.

3. Budovať rodinného ducha medzi zamestnancami sme sa snažili pomocou spoločných neformálnych stretnutí (pozri vyššie). Vzhľadom na žiakov ostávajú naďalej prioritné úlohy, ktoré sú zahrnuté v našom ŠkVP: viesť ich k zodpovednosti za seba (ochota učiť sa), zodpovednosti za druhých (ochota pomôcť) a zodpovednosti za majetok (neničiť majetok). Záujem žiakov o učenie sme motivovali poobedňajším doučovaním v malých skupinách.(celoročný projekt a tiež projekt doučovanie cez MŠ)

4. Pandemické opatrenia nedovoľovali súťaže, takže sa to napĺňalo individuálne cez vyučovanie a doučovanie.

5. Tento dlhodobý cieľ bol kontrolovaný vnútro-školskou kontrolou jednak zo strany vedenia školy – vzhľadom k pedagogickému zboru a tiež zo strany učiteľov smerom k žiakom. Aj tento školský rok sme zaznamenali nejaké incidenty narušenia školského poriadku zo strany žiakov. Riešili sme ich udelením výchovných opatrení, pohovorom s rodičmi, príp. sociálnou kuratelou. Učitelia sa snažili pozitívne motivovať žiakov k dodržiavaniu školského poriadku pravidelnou kontrolou a odmeňovaním.

6. Ak sme minulé roky v rámci predškolskej prípravy zaznamenali značné rozdiely tento kok vidíme ich výrazné prehlbovanie  a slabú pripravenosť do školy. Zatvorenie škôl a škôlok prináša svoje nedobré ovocie.. V rámci zápisu do školy na základe testov školskej zrelosti z 36 detí bolo len 6 detí zaradené do 1. ročníka a 30 detí bolo zaradených do 0. ročníka.

Aj z toho vidno akú dôležitú úlohu zohráva navštevovanie materskej školy pre vzdelávanie a prípravu detí do školy. Potvrdzuje to už niekoľkoročnú snahu, aby deti čím skôr a čo najdlhšie chodili do MŠ. A hoci MŠ chce zrušiť 0 ročníky, v tejto situácii to nie je rozumné.

 

V Bardejove 31.7.2021 

         Riaditeľ školy : Mgr. Peter Varga SDB.

 

 

 

Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch   za školský rok 2020/2021 bola prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady dňa 25.08.2021 a na Rade školy dňa 29.092021.

 

Príloha ku správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r. 2020/2021   

Príloha č.1

Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína, Poštárka 120A, Bardejov

Správa MZ – 0.až 2.ročníky  z vyučovania počas mimoriadnej situácie Covid-19

Členovia MZ: PaedDr.B.Bilá, Mgr.M.Klebanová Mgr.P.Glittová,Mgr.D.Šestáková,Mgr.M.Sobeková,Mgr.M.Šlampiaková,  Mgr.M.Lacko,O.Petová

 

Obdobie: od 5.10.2020- 2.01.2021

Forma vzdelávania: Dištančné vyučovanie prostredníctvom elektronických médií (prezentácie, náučné videá ,audio-nahrávky…), printová podoba ( presvietené pracovné listy)

Podklady pre správu : Správy od vyučujúcich 0.-2.ročníka

 

                                           Správa

Od 5.10.2020 boli uzavreté všetky školy v okrese Bardejov kvôli vyššiemu počtu pozitívnych ľudí chorých na koronavírus COVID-19. Nevedeli sme ako sa bude ďalej vyvíjať táto situácia a dokedy budú školy zatvorené, preto nás riaditeľ školy upozornil, že je potrebné žiakom pripraviť prácu aspoň na 2 týždne v printovej podobe z predmetov slovenský jazyk   matematika a prvouka.  Po 16. októbri sa uzatvorili všetky školy v rámci celého Slovenska. Nakoľko po celoplošnom testovaní boli pozitívni aj niektorí obyvatelia na poštárke, ukončili sme dištančné vyučovanie v printovej forme a  na podnet riaditeľa školy sme  opätovne vytvorili po skupinách  facebookové stránky a začali sme využívať dištančné vyučovanie aj prostredníctvom elektronických médií.

Obdobie: Od 5.10 do16.10.2020

Trieda:0.A

Vyučujúca: Mgr.Martina Klebanová

Počet žiakov: 10

Úlohy na rozvoj grafomotoriky :

 • ťahanie jednoduchých čiar (dokončenie plota,  dokresliť lúče na slnku, dokončiť koľajnice), dokresliť obrázok (šikmé čiary, oblúčiky, kruhy, trojuholníky), spájať správnu dvojicu (prednú časť zvieratka so zadnou časťou zvieratka), čo do riadka nepatrí.

Úlohy na rozvoj matematických predstáv :

 • utváranie dvojíc na základe rovnakého počtu predmetov
 •  písanie čísla 1
 • určovanie počtu predmetov na obrázku
 • krúžkovanie správneho čísla podľa počtu zvierat na obrázku

Najlepší žiaci, ktorí odovzdali  vypracované  úlohy a hlavne na tom pracovali samostatne boli: Mária Dreveňaková, Leo Mihálik, Erik Bilý a Ján Dreveňak.

Trieda:  0.B

vyučujúca:   Mgr. Martina Sobeková

Počet žiakov:10

 Vyučujúca v rámci dištančného vzdelávania pripravila a vytlačila pre žiakov pracovné listy  zamerané na rozvoj grafomotoriky, na porozumenie prečítaného textu a na rozvoj matematických predstáv, ktoré následne asistent priamo odovzdal rodičom.

Prvý týždeň, viac ako jedna tretina žiakov vypracované úlohy neodovzdala.

Spätná väzba v druhom týždni bola lepšia. Vypracované pracovné listy odovzdalo 8 žiakov a niektorí z nich doložili aj úlohy, ktoré nevypracovali pred týždňom.  Prevažná časť úloh bola vypracovaná správne za výraznej pomoci rodičov.  Pracovné listy neodovzdali iba dvaja žiaci.

Trieda: 1.A

Vyučujúca: Mgr. Monika Šlampiaková

Počet Žiakov: 18

So žiakmi prvého ročníka dištančnou formou pracovala Mgr.Monika Šlampiaková, ktorá zastupovala triednu učiteľku PaeDdr. Boženu Bilú v čase jej práce- neschopnosti.

 Žiakom boli odovzdané vytlačené pracovné listy na precvičovanie a opakovanie učiva zo slovenského jazyka a matematiky.

Slovenský jazyk :

 • uvoľňovacie cviky,
 • horné a dolné oblúky a slučky,
 • samohlásku a, A, písanie písmená  a, A 
 • čítanie v šlabikári,
 • vyvodenie samohlások I a E

Matematika:

 • opakovanie a precvičovanie pojmu čísel 1,2,3,4,5,6
 •  porovnávanie počtu predmetov pomocou relaxačných znakov
 • vytváranie dvojíc, priraďovanie počtu predmetov danej skupiny
 •  určovanie počtu prvkov skupiny
 •  poznávanie číslic
 •  nácvik písania číslice 1
 •  základné geometrické útvary

Žiakom boli pracovné listy odovzdané prostredníctvom asistenta. Vypracované úlohy odovzdalo 17 žiakov z celkového počtu 18.

Trieda: II.A

Vyučujúca:  Mgr.Dana Šestáková

V prvom týždni dištančného vzdelávania, vytlačené pracovné listy osobne rodičom odovzdala triedna učiteľka Mgr.D.Šestáková a oboznámila ich s podmienkami dištančného vyučovania i povinnosťami, ktoré z toho vyplývajú. Žiaci mali možnosť komunikovať s vyučujúcou aj cez facebookovú skupinu “Poštárka II.A“.

Slovenský jazyk:

 • spoluhlásky š, č, ž, ť- písanie a čítanie
 • opakovanie a precvičovanie spoluhlások ť, ď, ň, ľ - písanie a čítanie

Okrem Lukáša Štefana, ktorý nevypracoval žiadnu úlohu  žiaci vypracovali aspoň niečo z úloh. Niektorým úlohy vypracovali rodičia alebo súrodenci. Pochvalu dostal Matúš Mihalik, ktorý s niekoľkými chybami mal vypracované všetky úlohy.

V druhom týždni mali aspoň niečo vypracované všetci žiaci. Dvaja žiaci neodovzdali všetko, lebo boli chorí – Lucia Siváková, Kevin Sivák. Pochvalu opäť dostal Matúš Mihalik, ktorý mal vypracované všetky úlohy. Okrem neho aj Michal Bužo, Emília Ferencová, Petra Dreveňaková.

Trieda: II.B 

Vyučujúca: Mgr.Petra Glittová

Počet žiakov:17

Slovenský jazyk

- opakovanie abecedy ,pracovné listy a pracovný zošit pre 2.ročník

-  dopĺňanie písmen do slov,

-  prepis slov a viet, pracovné listy a pracovný  zošit pre 2.ročník        

-  rozlišovacie znamienka, dopĺňanie znamienok, tvorenie slov

 - slabiky, prepis slov a viet, pracovné listy a pracovný zošit pre 2.ročník

 - komu vykáme a komu tykáme viem poprosiť a poďakovať sa

Čítanie

 -prípona „ou“ článok Škola

- hláska x,X článok September

 - šlabikár - Hádanky, čítanka pre 2.ročník  - Upratovačka a rozhadzovači     

  - šlabikár , čítanka pre 2.ročník  - Tuláčik a Klára

  Matematika

 •  rozklad čísel na desiatky a jednotky
 • sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu cez základ 10
 •  geometrické tvary ,rovné čiary, pracovné listy a pracovný zošit pre 2.ročník

 Prvouka

- rastlina – pracovný list, video ukážka na internete časti rastlín

- životné prejavy rastlín

-  semienka – videoukážka

Úlohy vyučujúca zadávala do skupiny cez facebook. Niektorí žiaci posielali fotky vypracovaných úloh a video ako čítajú. Vypracované úlohy žiaci prinesú do školy.

Obdobie od 16.10 do 6.11.2020

 Nakoľko po celoplošnom testovaní ,bolo pozitívne testovaných aj viacero obyvateľov na Poštárke, museli sme prejsť na dištančné vzdelávanie prostredníctvom elektronických médií.  Každá trieda mala utvorenú svoju skupinu, do ktorej sa žiaci mali možnosť prihlásiť. Vyučujúce na svojich facebookových stránkach posielali každý deň, okrem soboty a nedele žiakom úlohy zo slovenského jazyka a matematiky na vypracovanie. Žiaci mali úlohy vypracovať a následne preposlať vyučujúcej. Pri takejto forme dištančného vzdelávania bola aktivita našich žiakov veľmi slabá. Väčšina našich žiakov pochádza zo SZP a mnohí z nich nemajú možnosť pripojiť sa na internet a pri takejto forme vyučovania veľkú úlohu zohráva aj záujem rodičov o vzdelanie svojich detí. My bohužiaľ, musíme skonštatovať, že záujem rodičov o vzdelanie svojich detí je veľmi slabý. Aktívne s vyučujúcimi pracovalo iba veľmi málo žiakov. V každej skupine to bolo rôznorodé. Približne od (1 až 6 žiakov). Niektorí spolupracovali iba sporadicky, mnohí však sa do dištančného vyučovania prostredníctvom elektronických médií nezapojili vôbec.

 

Obdobie od 11.1.2021 do 5.2.2021

Trieda: 0.A

Vyučujúci: Mg.  Martina Klebanová

Počet žiakov: 10

S vyučujúcou spolupracovalo  5 žiakov. Úlohy sa zadávali do spoločnej skupiny na facebooku každé ráno a večer ich rodičia posielali vypracované do messengera triednej učiteľke.

Rozvoj matematických predstáv

- čísla 1, 2 , 3 , 4 ,5 (básničky)

- porovnávanie čísel

- usporiadanie čísel od najmenšieho po najväčšie

-priraďovanie čísel  od 0 do 5 k obrázkom s udaným počtom

-písanie číslic prostredníctvom videí

Rozvoj komunikačných zručností:

-  s Elkou telkou opakovanie  časti ľudského tela, oblečenie, slová opačného významu

-   nakresliť postavu človeka ,oblečenie v zime

-  zimné športy

-   nakresliť deti ako stavajú snehuliaka

-    nahratý obrázok zimné športy (rozhovor čo vidia na obrázku)

-    rozprávka O Červenej čiapočke

Grafomotorika:

-   rovné čiary, vlnovky, ovál

-  horný oblúk,

 - dolný oblúk,

 -  lastovička, slzička ,kruh

Trieda:  0.B

Vyučujúci:   Mgr. Martina Sobeková

Počet žiakov:10

Triedu navštevuje  10 žiakov. Vyučujúca  dištančnú výučbu  realizovala formou pracovných listov. Po vyzvaní, si boli rodičia prevziať pracovné listy od vyučujúcej na celý týždeň. Následne na druhý týždeň priniesli vyučujúcej do školy rodičia vypracované pracovné listy a obdržali ďalšie na vypracovanie. Z 10 žiakov vypracované úlohy posielali späť iba traja žiaci. Úlohy z grafomotorickej oblasti obsahovali grafomotorické prípravné cvičenia a z oblasti zmyslovej a rozumovej výchovy to bol číselný rad v obore do 4. Žiaci zvládali riešenie úloh priemerne, so značnou pomocou rodičov.

Trieda: 1.A

Vyučujúci : PaedDr.B.Bilá

Počet žiakov:18

S vyučujúcou aktívne spolupracovala iba jedna žiačka Nikola Kolárová. Sporadicky spolupracovali iba traja žiaci.

Úlohy na opakovanie

Slovenský jazyk:

 • Slabiky, slová ,vety so spoluhláskou M,m,L,(čítanie podľa zadania)
 • Písanie slabík ,slov,viet
 • Spoluhláska V,v ,slabiky,slová,vety
 • Písanie spoluhlásky V,v, slabiky,slová

 

Matematika

 • Čísla 0 až 9
 • Sčítanie a odčítanie
 • Porovnávanie
 • Rozklad čísel
 • Číslo 10

Prvouka

 • Opakovanie- Naše zmysly, Domov a okolie

 

Trieda: II.A

Vyučujúci: Mgr.Dana Šestáková

Predmet: Slovenský jazyk

 

V Januári 2021 dištančné vzdelávanie bolo realizované prostredníctvom facebookovej skupiny triedy II.A – Poštárka II.A. Na túto skupinu boli dávané úlohy zamerané na učivo o samohláskach, dvojhláskach a jeho precvičovanie, upevňovanie a opakovanie. V rámci spätnej väzby žiaci neposlali foto vypracovaných úloh ani video. Štyria žiaci úlohy priebežne sledovali.

 

Trieda: 2.B 

Vyučujúci: Mgr.Petra Glittová

 

Slovenský jazyk:

 • Samohlásky ,dvojhlásky,
 •  spoluhlásky- tvrdé spoluhlásky   (  pracovný zošit SJ pre 2.ročník, učebnica SJ pre 2.ročník, prac. Listy)

Čitanie

 - čítanka pre 2.ročník

Matematika:

-  čítanie, písanie čísel (celých desiatok) do 100,

- počítanie celých desiatok do 100,

 -  rozklad čísel na desiatky a jednotky, slovné úlohy 

 - pracovný zošit -Mat. pre 2.ročník(1.časť), učebnica (Mat) pre 2.ročník, pracovné listy

Prvouka:

– spoločenstvo včiel, spoločenstvo mravcov, moje telo -  video ukážka na internete

Úlohy  zadávala  vyučujúca do skupiny na facebooku, niektorí žiaci posielali fotky vypracovaných úloh.(úlohy v skupine videlo 16 žiakov, vypracované úlohy posielali 8 žiaci).

Napriek snahe a úsiliu vyučujúcich do dištančného vzdelávania prostredníctvom elektronických médií sa zapojilo aj v tomto období málo žiakov.  Nezabrala ani forma  písomného presvedčania a naliehania. Väčšina našich žiakov nemá k dispozícii počítač , alebo mobilný telefón. Mnohým chýbajú aj technické zručnosti. V neposlednej miera dôležitú úlohu zohrávajú aj ich existenčné podmienky a nezáujem väčšej časti rodičov o vzdelanie svojich detí. V tejto mimoriadnej situácií sme sa presvedčili aj o tom, ako veľmi chýba našim žiakom osobný kontakt s učiteľom, motivácia a povzbudenie.

 

Správa MZ – 0.až 2.ročníky  z vyučovania počas mimoriadnej situácie Covid-19

Členovia MZ: PaedDr.B.Bilá, Mgr.M.Klebanová Mgr.P.Glittová,Mgr.D.Šestáková,Mgr.M.Sobeková,Mgr.M.Šlampiaková,  Mgr.M.Lacko,O.Petová

 

Obdobie: od 8.02.2021- 15.04.2021

Forma vzdelávania: Dištančné vyučovanie prostredníctvom elektronických médií (prezentácie, náučné videá ,audio-nahrávky…) , printová podoba ( presvietené pracovné listy)

Podklady pre správu : Správy od vyučujúcich 0.-2.ročníka

 

Správa

Od 6. februára 2021 do 14.apríla 2021 dištančné vzdelávanie prvý týždeň  bolo realizované prostredníctvom pracovných listov, ktoré pripravili a vytlačili pre žiakov vyučujúce a následne im ich poroznášali asistenti. Vzhľadom na zhoršujúce sa epidemickú situáciu dištančné vzdelávanie sa začalo  realizovať prostredníctvom facebookových skupín, ktorú mala utvorenú každá trieda.

Trieda: 0.A

Vyučujúci : Mgr.Martina Klebanová

Počet žiakov: 10

Od 8.2. do 12.2.2021 pre  žiakov pripravila triedna učiteľka pracovné listy , ktoré boli zamerané na rozvoj grafomtoriky, na zavedenie samohlásky A, na numeráciu čísla 4, na vymaľovanie obrázkov, spájanie dvojíc,  doplnenie čísel

V priebehu  ďalších týždňov sa žiaci pomocou videa s Elkou Telkou učili  spoznávať domáce zvieratká, vypočuli si rozprávku O rukavičke (po vypočutí rozprávky, žiaci mali nakresliť zvieratká, ktoré sa do rukavičky nasťahovali), učili sa písať písmenko A, ktorého postup písania si najskôr pozreli cez video.

Vyučujúca so žiakmi prebrala a precvičovala aj písanie písmená I,E prostredníctvom videá.

V rámci rozvoja matematického myslenie so žiakmi prebrala čísla 5,6 a sčítanie a odčítanie  v obore do 6 , porovnávanie, dopĺňanie čísel, geometrické tvary.

S Elkou telkou sa učili o ročných obdobiach, mali nakresliť obrázok o jari, pozerali si video o práci v záhrade, mali nakresliť zeleninu, ktorá sa môže sadiť v záhradke. Žiaci mali možnosť si vypočuť aj rozprávku O rukavičke a rozprávku O červenej repe.

S vyučujúcou  systematicky spolupracovali z celkového počtu 10  iba dvaja žiaci.

Trieda:  0.B

Vyučujúci:   Mgr. Martina Sobeková

Počet žiakov: 10

Dištančnú výučbu vyučujúca realizovala formou pracovných listov, ktoré po telefonickom vyzvaní si boli rodičia vyzdvihnúť pred areál školy. Úlohy vždy pripravila na týždeň. Nasledujúci týždeň si mali rodičia vyzdvihnúť ďalšie učebné materiály a úlohy z predchádzajúceho týždňa vrátiť na prekontrolovanie. Z pôvodných desiatich rozdaných úloh sa jej vypracované úlohy vracali úlohy od troch až piatich  žiakov. Úlohy obsahovali prípravné cvičenia z grafomotoriky a aj grafémy hlások a, A, i, I. Z oblasti zmyslovej a rozumovej výchovy to bol číselný rad v obore do 7, operácie sčítania a odčítania, priraďovanie počtu predmetov k danému číslu.

 Žiaci zvládali riešenie úloh priemerne, so značnou pomocou rodičov.

Trieda: 1.A

Vyučujúca:    PaedDr. B.Bilá

Počet žiakov :18

Vyučujúca dištančnú výučbu realizovala v prvom týždni v printovej podobe. Žiakom boli rozdané za pomoci asistenta pripravené a vytlačené pracovné listy zo slovenského jazyka a matematiky na opakovanie a precvičovanie hlások A,E,I,O,U,M,L, slabiky, slová. V rámci matematiky pracovné listy boli zamerané na sčítanie a odčítanie do 8 ,porovnávanie, rozklad čísel, usporiadanie. Vzhľadom nato, že nasledujúce dva týždne všetci zamestnanci  boli v povinnej karanténe,  žiaci mali doniesť vyučujúcej vypracované úlohy pri návrate do školy. Pracovné listy jej žiaci vrátili, ale nie všetci ich vypracovali. Z počtu 18 všetky vypracované úlohy mala iba jedna žiačka. Ostatní žiaci vypracovali iba niektoré úlohy ,no žiaľ niektorí pracovné listy ani z eurobalu nevybrali. Následne vyučujúca pokračovala v dištančnom vyučovaní prostredníctvom facebookovej skupiny triedy I.A  Božena a Monika. Žiakom boli posielané úlohy na opakovanie a precvičovanie, a vyvodenie hlásky V,v,S,s,Y,y,J,j,, písanie písmen V,v,S,s,Y,y,J,j slabík, slov, úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 10, čísla 9,10,rozklad čísel, porovnávanie, geometrické tvary.

Zadávané úlohy si pozeralo 6-8 rodičov, ale s vyučujúcou za pomoci rodičov spolupracovala iba jedna žiačka. 

Trieda: II.A                                                                                                                  

Vyučujúci:  Mgr.Dana Šestáková

Predmet: Slovenský jazyk

Dištančné vzdelávanie bolo realizované prostredníctvom facebookovej skupiny triedy II.A – Poštárka II.A. Na túto skupinu vyučujúca zadávala deťom úlohy zamerané na učivo o spoluhláskach, ich rozdelení na mäkké a tvrdé a jeho precvičovanie, upevňovanie a opakovanie. Vyučujúca  opakovalo a precvičovalo so žiakmi učivo o samohláskach a dvojhláskach.

 Štyria žiaci úlohy priebežne sledovali , ale spätná väzba sa vyučujúcej nedostala ani od jedného žiaka.

Trieda: 2.B  

Vyučujúci: Mgr.Petra Glittová

Vyučujúca v predmete SJL  opakovala a precvičovala so žiakmi tvrdé spoluhlásky a mäkké spoluhlásky. Úlohy im zadávala prostredníctvom facebookovej stránky. Žiaci pracovali s pracovným zošitom zo slovenského jazyka a učebnicou. Texty čítali z čítanky  a následne posielali vyučujúcej videá.

V rámci matematiky precvičovali a opakovali  písanie čísel (celých desiatok) do 100,počítanie celých desiatok do 100, sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10, slovné úlohy, geometrické tvary, priamka ( pracovný zošit -Mat. pre 2.ročník,1.časť, 2.časť, učebnica  pre 2.ročník, pracovné listy)

V predmete Prvouka s nimi prebrala učivo o spoločenstve mravcov, Moje telo, Kostra, Svaly.

 

Príloha  č.2

Správa MZ z vyučovania za tretí a štvrtý ročník  počas mimoriadnej situácie Covid-19

Obdobie: 05.10.2020 – 5.2.2021

Členovia MZ:  Mgr. Iveta Majirská,  Mgr. Žaneta Reviľaková, Mgr. Vlasta Škorupová, Paedr. Anna Kolcúnová, Mgr. Jozef Peržeľ

Forma vzdelávania:

 • dištančná - cez FB skupiny jednotlivých tried, komunikáciou cez Messenger alebo mobil, prostredníctvom rozpisu jednoduchých  domácich úloh na každý deň.

Podklady pre správu: správy triednych učiteľov o priebehu vzdelávania v jednotlivých ročníkoch.

 • Dištančné vzdelávanie v hore uvedených ročníkoch od 11.1.2021 do 5.2.2021 prebiehalo dištančnou formou cez FB skupiny jednotlivých tried, komunikáciou cez Messenger alebo mobil, prostredníctvom rozpisu jednoduchých  domácich úloh na každý deň. Slabo prospievajúcim, vyšetreným žiakom posielal domáce úlohy špeciálny pedagóg Mgr. Jozef Peržeľ. Úlohy z anglického jazyka posielala Mgr. Monika Šlampiaková.

Počas dištančného vzdelávania sa prebrali v jednotlivých ročníkoch tieto tematické celky:

3. ročník 

SJL - Opakovanie učiva – vybrané slová po b, m a p. Cvičenia na identifikáciu vybraných slov v texte. Prepis slov a dopĺňanie y/ý, i/í, prepis viet a tvorba viet s vybranými slovami. Literatúra - čítanie určených textov z čítanky.

MAT – Opakovanie učiva násobenie a delenie číslom 1, 2, 3, 4, 5.  Sčítanie a odčítanie jednociferných a dvojciferných   čísel prechodom do 100, príklady a jednoduché slovné úlohy.

PVO –  Opakovanie - Látky a ich skupenstvá.  Kolobeh vody v prírode. Voda – plávajúce a neplávajúce predmety. Tráviaca sústava. Zdravé stravovanie.

VLA –  Vyrobme si plán. Významní rodáci. Športové a kultúrne podujatia v našej obci. Naša obec. Historické pamiatky nášho mesta.

ANJ – Lekcie 5 a 6. Tematické celky a slovná zásoba – V parku. Rodina. Dni v týždni.

Čítanie textov, písanie slov, slovná zásoba.

4. ročník

 MAT - Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 100.Sčítanie trojciferného čísla s jednotkami, desiatkami a stovkami. Odčítanie jednotiek desiatok a stoviek od trojciferného čísla. Sčítanie a odčítanie grafickým znázornením. Slovné úlohy.

 SJL – Opakovanie  - Vybrané slová. Pravopis vybraných a odvodených slov. Pravopis geografických názvov. Literatúra - čítanie určených textov z čítanky.

 ANJ – Tematické celky -  Opakovanie – Abeceda, Stravovanie, Jedlá, Vzdelávanie, Učebné pomôcky, Voľný čas a záľuby, Multikultúrna spoločnosť, Rodinné sviatky -   Čítanie textov, písanie slov, slovná zásoba.

VLA – Cyril a Metod, Veľkomoravská ríša, Mária Terézia, Ľudovít Štúr, Prvá svetová vojna, Samostatná Slovenská republika.

PDA – Vesmír, Planéta Zem, Hviezdy a planéty, Páka, Naklonená rovina.

Záver - Spätná väzba od tr. učiteľov –  formou Facebook a Messenger je ťažko merateľná, lebo veľa žiakov nemá internetové pripojenie. V priemere sa zapojilo v 5 až 10 žiakov z každej  triedy, ktorí pravidelne posielali vypracované úlohy na Messenger na kontrolu.

 

Správa MZ z vyučovania za tretí a štvrtý ročník  počas mimoriadnej situácie Covid-19

Obdobie: 8.2.2021 – 15.4.2021

Členovia MZ:  Mgr. Iveta Majirská,  Mgr. Žaneta Reviľaková, Mgr. Vlasta Škorupová, Paedr. Anna Kolcúnová, Mgr. Jozef Peržeľ

Forma vzdelávania:

 • dištančná – formou pracovných listov, ktoré pripravovali učitelia z týchto predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika, prírodoveda, vlastiveda a anglický jazyk na týždeň. Pracovné listy rozdávali žiakom do rodín poverení asistenti učiteľov.
 • cez FB skupiny jednotlivých tried, komunikáciou cez Messenger alebo mobil, prostredníctvom rozpisu jednoduchých  domácich úloh na každý deň.

Podklady pre správu: správy triednych učiteľov o priebehu vzdelávania v jednotlivých ročníkoch.

Dištančné vzdelávanie v hore uvedených ročníkoch v čase od 8.2.2021 – 12.2.2021 a od 2.3. 2021 do 12.3.2021 prebiehalo formou pracovných listov, ktoré pripravovali učitelia z týchto predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika, prírodoveda, vlastiveda a anglický jazyk na týždeň. Pracovné listy rozdávali žiakom do rodín poverení asistenti učiteľov a zároveň ich aj zbierali pre triednych učiteľov na kontrolu. Slabo prospievajúcim, vyšetreným žiakom pracovné listy pripravoval  špeciálny pedagóg Mgr. Jozef Peržeľ. PL z anglického jazyka pripravovala Mgr. Monika Šlampiaková. Zároveň triedni učitelia komunikovali so žiakmi a rodičmi svojej triedy cez facebookové skupiny, Messenger a mobilné telefóny. V ostatnom čase   prebiehalo dištančné vzdelávanie len formou facebookových skupín, Messenger, mobil. Do týchto skupín zasielali tr. učitelia a špec. pedágóg jednoduché úlohy na vypracovanie pre žiakov z hore uvedených predmetov. Pracovné listy v tomto období asistenti nerozdávali z dôvodu sprísnených podmienok vychádzania počas pandémie covid. Počas jarných a veľkonočných prázdnin vzdelávanie neprebiehalo.

Počas dištančného vzdelávania sa prebrali v jednotlivých ročníkoch tieto tematické celky:

3. ročník

SJL - Gramatika - Úlohy sme zadávali z učiva - Vybrané slová po b, m, p.  Žiaci mali vybrané slová identifikovať v texte. Robili prepis viet a tvorili vety na slová z vybranými slovami, písali diktát. Z učebnice si mali vypracovať úlohy a vyhľadávanie obojakých spoluhlások, prepis a dopĺňanie y/ý, i/í. Na doplnenie mali aj zvukový záznam video - vybrané slová po – b, m, p. Literatúra - čítanie mimo čítankovej literatúry s pracovnými listami a čítanie určených textov z čítanky pre 3. ročník.

MAT – Úlohy sme zadávali z pracovného zošita matematiky str. 36 – 47. Žiaci riešili úlohy na násobenie a delenie číslom 1, 2, 3, 4,5 . Žiaci sa oboznamovali s násobilkou. Súbežne si z násobilkou opakujú párne a nepárne čísla. Žiaci riešia reťazové úlohy, pyramídové úlohy, využívajú poznatky s kombinatoriky. Opakovanie učiva z 2.ročníka.  Sčítanie a odčítanie jednociferných a dvojciferných  čísel prechodom do 100, príklady a jednoduché slovné úlohy.

PVO –  Objem a hmotnosť. Opakovanie učiva.

VLA – Naša obec Bardejov. Chránime svoju obec. Opakovanie učiva.

ANJ –  Témy/ slovná zásoba: Môj dom, byt, Jedlo, Otvor môj obedár, Čo mám/nemám na obed, Je to štvorec, List kamarátovi, ZOO, Čo som? Gramatika: sloveso „ byť“, výslovnosť „sh“ v slovách, sloveso mať a člen a/an, výslovnosť „th“ v slovách, výslovnosť „a“ v slovách.

4. ročník

Matematika: .

Sčítanie a odčítanie do 100. Počítanie spamäti, automatizácia spojov. Súvislosť medzi násobením a sčítaním. Násobenie v obore do 100. Riešenie slovných úloh na násobenie. Sčítanie a odčítanie celých desiatok s pomocou  rozkladu druhého sčítanca. Sčítanie trojciferného a jednociferného čísla rozkladom druhého sčítanca. Odčítanie dvojciferného čísla od trojciferného pomocou rozkladu menšiteľa. Sčítanie a odčítanie dvoch trojciferných čísel. Meranie dĺžky úsečky v cm, mm. Obdĺžnik a jeho vlastnosti.

Slovenský jazyk:

Rozprávanie príbehu.  Rozdeliť text rozprávania na úvod, jadro a záver. Delenie slov na slabiky. Slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ. Písať tvary písmen, slov, prepis textu, písať tvary tlačených písmen. Obojaké spoluhlásky. Tvorenie slov predponami. Vybrané slová po b.  Vybrané slová po p, r, s, v, z. Opakovanie vybraných slov. Správa. Zo školských lavíc- rozprávanie príbehu. Umelecký a vecný text. O tom, prečo v televízii nebola rozprávka na dobrú noc. Svet sĺz je taký záhadný. O hudbe. Žuvačka pre oči. Zachráňte planétu. Čítanie z časopisu .

Anglický jazyk:

Pozdravy. Dni v týždni. Slovná zásoba: Školské veci. Slovná zásoba: Hračky. Privlastňovacie zámená môj, tvoj. Slovná zásoba: Moje telo. Používanie ukazovacích zámen vo vetách (this, these, that, those...). Používanie ukazovacích zámen vo vetách. Používanie osobných zámen vo vetách. Multikultúrna spoločnosť. Rodinné sviatky.

Vlastiveda:

Dodržiavanie bezpečnosti na ceste. Voľný čas. Povesti, básne a piesne v obci. Slovensko na mape. Mapa Slovenska. Znaky na mape. Povrch Slovenska. Príroda Slovenska. Slovensko na mape.

Prírodoveda:

Teplota prostredia. Skupenstvá vody. Kolobeh vody v prírode. Sila a trenie. Magnet. Magnetické pole. Vesmír. Planéta Zem. Hviezdy a planéty.

Spätná väzba od triednych učiteľov – do dištančného vzdelávania  sa zapojilo:

Trieda 3. A – Formou FB skupiny Poštárka 3.A  – úlohy posielali  pravidelne žiaci: Sebastián Gažík, Kevin Mihalik, Damián Dreveňak, nepravidelne: Vanesa Dreveňáková, Karolína Michalíkova. Návratnosť pracovných listov bola 50 %..

Trieda 3.B – Formou FB skupiny Poštárka 4. B – Aktívne pracovali títo žiaci: Peter Bilý, Pavol Peter, Samuel Šivák. Nepravidelne pracovali: Štefan Sivák, Dominika Giňová, Andrej Peta, Vanesa Bilá. Návratnosť pracovných listov bola 50 %.

Trieda 4.A –  Formou FB skupiny Poštárka 4.A. - Aktívne pracovali  žiaci: Lucia Bilá, Ľuboš Bilý a  Sofia Kotlaríková. Učivo bolo zamerané na opakovanie a precvičovanie učiva. Návratnosť pracovných listov bola 50 %.

Trieda 4.B - Formou FB skupiny Poštárka – 4.B – Aktívne pracovali títo žiaci: Jozef Dreveňak, Viktória Cenová, Marek Šivák, Natália Šivaková, Marek Bilý. Nepravidelne pracovali: Dajána Bystrá, Martina Petová, Rišo Bilý, Štefánia Giňová. Návratnosť pracovných listov bola 50 %.

Záver: Počas dištančného vzdelávania bola spätná väzba od žiakov lepšia formou FB skupín , hoci sa zapojilo menej žiakov, ale pracovali  pravidelne a pravidelne posielali vypracované úlohy na Messenger. Formou pracovných listov, ktoré žiaci  vypracovávali za pomoci rodičov a odovzdávali asistentom na kontrolu sa zapojilo viacej žiakov, ale boli aj prípady, keď PL vypracoval rodič,  niektoré  pracovné listy boli nevypracované, niektoré chýbali a niektoré boli v zlom hygienickom stave.

 

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína
  Poštárka 120A, Bardejov
 • +421 54 472 24 67

Fotogaléria